Renovering våtrum

Renovering våtrum


REGLER VID RENOVERING AV VÅTRUM


Vid renovering av våtrum tänk på att anlita ett företag som både har behörighet för våtrum (www.gvk.se) och även är medlemmar och följer Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (www.bkr.se).
Företaget skall kunna uppvisa försäkring som gäller för den planerade typen av entreprenader samt
branschintyg från GVK eller BYGGKERAMIKRÅDET. Elektriker ska kunna uppvisa giltigt yrkescertifikat.


Följande regler gäller vid renovering av våtrum i BRF Södra Haga:


 1. Du ska senast en månad innan startdatum före din badrumsrenovering skriftligen meddela
  styrelsen detta. Styrelsen vill då veta följande:
  • Ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer
  • Vad du avser göra med badrummet
  • När arbetat ska påbörjas
  • Vilket företag som ska utföra renoveringen. Namn & organisationsnummer
 2. Du ska senast två veckor före badrumsrenoveringen ta kontakt med föreningens tekniska
  förvaltare, Fastio AB, för att bestämma tid för eventuell avstängning av vattnet i huset. Det är
  endast personal från Förvaltaren som får stänga av vattnet i huset. Notera också att kostnaden
  för detta får du som renoverar stå för.
 3. När du bestämt tid med Förvaltaren ska du informera de boende i respektive hus entréplan
  genom att avisera med information om vilket datum och vilka tider som vattnet kommer att vara
  avstängt. Vattnet får inte vara avstängt mer än 4 timmar åt gången. Du ska samtidigt informera
  de boende i respektive hus om vilket datum och vilka tider som bilningsarbetet kommer att pågå
  så att grannarna är beredda på det oljud som detta medför. Vidare ska det framgå av information
  kontaktuppgifter till företaget samt eventuell arbetsledaren på det företag du har anlitat. Meddela
  också eventuella grannar bredvid samt särskilt grannen under.
 4. Den hiss som ska användas för frakt av material skall skyddas med plast eller papp från golv
  till tak. Kom ihåg att du det är du som renoverar som ytterst ansvarar för detta. Om hissen
  skadas på något sätt kan du bli ersättningsskyldig gentemot föreningen. Tänk också på att hålla
  ordning och rent i trapphuset utanför din lägenhet så att ingen skadar sig på saker som lämnats
  där. Trapphuset eller området utanför fastigheten som är tilltänkt att användas som
  uppställningsplats för material skall detta i förväg godkännas av styrelsen.
 5. Vid en badrumsrenovering skall det finnas en oberoende besiktningsman ansluten till
  entreprenaden. Det är upp till dig som boende att anlita en oberoende besiktningsman. Företag
  som Anticimex och Aquademica utför dessa besiktningar. Besiktningen skall vara en sk 3-
  stegsbesiktning där man tittat på rördragning och brunn, tätskikt och avslutningsvis en
  slutbesiktning. Detta utförs för att säkerhetsställa att renoveringen utförts på ett
  fackmannamässigt sätt. Kostnaden för besiktningar står du som boende för. Efter att samtliga
  besiktningar är avklarade med godkänt resultat skickas intygen till föreningen som ersätter er
  för byte av golvbrunn samt rördragning som föreningen äger med 5000kr.
 6. Ni som boende är skyldiga att teckna ett avtal med entreprenören på det planerade arbetet. På
  detta skall en kopia skickas in till styrelsen. Använd minst Hantverksavtal 17 som finns på
  https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-ochmallar/hantverkarformularet-2017-tillganglig-kov.pdf. Samtliga uppgifter skall fyllas i.
 7. Det är mycket viktigt att se till att entreprenören lämnar auktorisationsintyg och
  kvalitetsdokument till besiktningsmannen när arbetet är slutfört.
 8. Om renovering eller förändring inte följer ovanstående regler kan lägenhetsinnehavaren tvingas
  att på egen bekostnad åtgärda de brister och fel som uppkommit.
 9. Allt renoveringsarbete som inte följer reglerna kan med omedelbar verkan stoppas av styrelsen
  eller representant för styrelsen.
 10. Eventuella skador som uppkommer pga felaktigt utförd renovering där man ej anlitat
  utomstående besiktningsman ersätts ej av bostadsrättsföreningens försäkringsbolag. Detta
  bekostas i såna fall utav den boende och/eller dennes försäkringsbolag.
 11. Föreningen rekommenderar er att vid avtalsskrivning med entreprenör avtala om att innehålla
  med 35% utav den totala köpeskillingen tills ett godkänt slutintyg är utfärdat. Detta för att skapa
  ett incitament hos företagaren att utföra en seriös entreprenad.